Category: Fintech đầu tư

Đầu tư là xu thế tất yếu hiện nay trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thực tế chỉ cao hơn lạm phát một con số rất nhỏ. Tại đây sẽ gồm các Bảng xếp hạng theo tuần của các Tay chơi fintech có cung cấp sản phẩm Đầu tư trên thị trường.